Dobrovoľnícka činnosť

03.04.2020

Vážení študenti,

aktuálna situácia spojená s novým koronavírusom a chorobou COVID-19 si vyžaduje pomoc od nás všetkých. Sme radi, že sa v týchto časoch dokážeme spájať a poskytovať dobrovoľnú pomoc.

Aj Vaša pomoc môže prispieť ku zníženiu negatívnych dopadov tejto mimoriadnej situácie. Viacerí z Vás sa už aktívne angažujú vo svojich regiónoch, čo je chvályhodné.

V spolupráci so Sekciou krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) spúšťame aktivitu na registráciu dobrovoľníkov, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR (v prílohe mailu je aj aktuálny zoznam karanténnych centier a postupne sa budú otvárať aj nové).

 Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
  • pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú),
  • zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR.

Je potrebná predovšetkým prítomnosť minimálne 3 osôb počas dňa. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež podľa potreby napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

  • potrebné ochranné pracovné prostriedky,
  • celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

Aby Vás vedeli koordinátori Sekcie krízového riadenia MV SR kontaktovať, potrebujú Vaše údaje .

V prílohe mailu Vám posielame kontaktný formulár, do ktorého vypíšte potrebné údaje: meno, priezvisko, vek, mesto/obec bydliska, mail, tel. kontakt. Ak by ste chceli pomôcť v nejakom konkrétnom zariadení, alebo len v nejakom kraji, alebo kdekoľvek – to treba konkretizovať v bode „KDE SOM OCHOTNÝ POMÔCŤ“. Do poznámky je potrebné uviesť napr. ktoré dni môžem, ktoré nie a pod.

Vyplnený formulár pošlite čo najskôr mailom na adresu ludmila.kucikova@tnuni.sk.

Zamestnanec fakulty pošle zoznam všetkých dobrovoľníkov na Koordinačné stredisko IZS v Trenčíne, odkiaľ dobrovoľníkov budú priamo kontaktovať.

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

K dobrovoľníkom sa už pridali aj študenti zo Žilinskej univerzity, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnych vecí sv. Alžbety a i. Budeme radi, keď sa zapojíte týmto spôsobom a podporíte aj svoj osobnostný rozvoj. Zároveň by sme Vás radi aj motivovali, preto Vám môže byť uznaná aj Klinická prax, najaktívnejších dobrovoľníkov odmeníme motivačným štipendiom.
Návrat na aktuality