Verejné zdravotníctvo - 2. stupeň

Verejné zdravotníctvo

Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Public Health (angl.)

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria témy podpory zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách, ochrany zdravia vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie ochorení. Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa aj problematiku hygieny životného prostredia.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patrí epidemiológia infekčných ochorení a chronických (neinfekčných) ochorení – a to najmä prevencia a kontrola ochorení v populácii.

K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych oblastí: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky, komunikácie a medicíny.

Štandardná dĺžka denného štúdia II. stupňa: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia II. stupňa: 3

 

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2. vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4. plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,

5. vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstva,

6. vykonávanie zdravotníckej administratívy,

7. vedenie procesov kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve,

8. podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve.

Absolvent

1. má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,

2. má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,

3. aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

4. hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,

5. definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a medicínsku informatiku a štatistiku, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

6. vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,

7. definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

8. posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),

ŠTÚDIUM