Verejné zdravotníctvo - 1. stupeň

Verejné zdravotníctvo

Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Public Health (angl.)

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria témy podpory zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách, ochrany zdravia vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie ochorení. Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa aj problematiku hygieny životného prostredia.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patrí epidemiológia infekčných ochorení a chronických (neinfekčných) ochorení – a to najmä prevencia a kontrola ochorení v populácii.

K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych oblastí: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky, komunikácie a medicíny.

Štandardná dĺžka denného štúdia I. stupňa: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia I. stupňa: 4

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia, podpory zdravia a primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických skúseností. Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2. vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4. navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,

5. práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná odbornou interpretáciou.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent

1. má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

2. ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

3. aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,

4. uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,

5. zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi,

6. interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

ŠTÚDIUM