Fyzioterapia - 2. stupeň

Fyzioterapia

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy

Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Healthcare Sciences (angl.)

Študijný program: Fyzioterapia

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zdravotnícke vedy zahŕňa znalosti týkajúce sa rôznych oblastí zdravotníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti.
K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti potrebné na výkon konkrétnych zdravotníckych povolaní, okrem iných aj tieto znalosti: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, zdravotnícke a diagnostické pomôcky, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, rádiologická technika, dentálna hygiena, fyziologická a klinická výživa a zubná technika. K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych disciplín: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky a komunikácie.

 

Štandardná dĺžka denného štúdia II. stupňa: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia II. stupňa: 3

 

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Vymedzuje podstatné súvislosti, princípy a teórie odboru zdravotnícke vedy, s aplikáciou v procese zdravotnej starostlivosti a manažmentu, sociálno-zdravotnej politiky štátu. Absolvent disponuje a primerane využíva poznatky z interdisciplinárnych disciplín psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, etiky a komunikácie. Má základné vedomosti z bioinformatiky a štatistiky, ktorú využíva v rozhodovacích procesoch a pri vedení zdravotníckej dokumentácie.
Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci a komunikácii v meniacom sa prostredí. Má schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.
Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

ŠTÚDIUM