Fyzioterapia - 1. stupeň

Fyzioterapia

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy

Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Healthcare Sciences (angl.)

Študijný program: Fyzioterapia

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zdravotnícke vedy zahŕňa znalosti týkajúce sa rôznych oblastí zdravotníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti.
K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti potrebné na výkon konkrétnych zdravotníckych povolaní, okrem iných aj tieto znalosti: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, zdravotnícke a diagnostické pomôcky, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, rádiologická technika, dentálna hygiena, fyziologická a klinická výživa a zubná technika. K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych disciplín: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky a komunikácie.

 

Štandardná dĺžka denného štúdia I. stupňa: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia I. stupňa: 4

 

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom. Disponuje vedomosťami o právnych predpisoch, používa odbornú terminológiu. Je schopný spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone zdravotníckeho povolania. Disponuje komunikačnými zručnosťami a vedomosťami z oblasti psychológie a etiky. Samostatne navrhuje a realizuje riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov v konkrétnom povolaní.
Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia. Efektívne pracuje ako člen tímu a riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Identifikuje a uplatňuje morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.
Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

ŠTÚDIUM