Ošetrovateľstvo - 2. stupeň

Ošetrovateľstvo

Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Nursing (angl.)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor ošetrovateľstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zdravým a chorým, jednotlivcovi, rodine a komunite. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti, na základe ktorých sú absolventi schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje vedecké poznatky z ošetrovateľstva s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné na poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, ošetrovateľskej rehabilitácii a následnej starostlivosti.

Štandardná dĺžka denného štúdia II. stupňa: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia II. stupňa: 3

 

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent disponuje vedomosťami a poznatkami na úrovni analýzy a argumentuje komplexnými odbornými vedomosťami z oblasti študijného odboru. Posudzuje podstatné súvislosti a princípy medzi ošetrovateľskou vedou, manažmentom, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a má poznatky nadobudnuté cestou kritickej analýzy a komparácie, ktoré dokáže transformovať do celostného prístupu k človeku. Získané vedomosti uplatňuje v jednotlivých
oblastiach ošetrovateľskej praxe. Posudzuje relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov. Absolvent je schopný obhájiť a používať zvolený pojmový a kategoriálny aparát.
Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, právnych, etických a manažérskych problémov z viacerých oblastí odboru. Realizuje a hodnotí riešenia praktických problémov súvisiacich s manažovaním a poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu. Absolvent zhodnotí svoje analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré aplikuje na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych ošetrovateľských problémov a hľadanie možností ich riešenia, podporuje prenos vedeckých poznatkov do praxe.
Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení ošetrovateľských problémov zameraných na podporu, udržanie či prinavrátenie zdravia v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tímu. Samostatne koordinuje ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, aplikuje princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri efektívnom využívaní informačných technológií. Absolvent preukazuje schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská. Je pripravený aplikovať vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne realizovať vedecký výskum v odbore, publikovať jeho výsledky a navrhovať odporúčania. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odbornou verejnosťou. Absolvent je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných, vedeckých a spoločenských problémov.

ŠTÚDIUM