Ošetrovateľstvo - 1. stupeň

Ošetrovateľstvo

Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Nursing (angl.)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor ošetrovateľstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zdravým a chorým, jednotlivcovi, rodine a komunite. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti, na základe ktorých sú absolventi schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje vedecké poznatky z ošetrovateľstva s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné na poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, ošetrovateľskej rehabilitácii a následnej starostlivosti.

Štandardná dĺžka denného štúdia I. stupňa: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia I. stupňa: 4

 

 

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy zo študijného odboru, ktorý v sebe integruje poznatky ošetrovateľskej vedy, biomedicínskych vied, spoločenských vied a vied o človeku. Z príslušných vedných odborov identifikuje základný pojmový aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vyvodzuje závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti. Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského povolania.
Absolvent na základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje a prakticky rieši odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a aplikuje postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie. Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, získava ich aktívnu účasť v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a zomierania. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Analyzuje a rieši etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.
Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám.
Absolvent efektívne, samostatne a kriticky vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti v meniacom sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a právami pacientov. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava organizačné aspekty práce v interdisciplinárnom tíme. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením. Absolvent prezentuje základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.
Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

ŠTÚDIUM