INFORMÁCIA O ŠTÚDIU

Initiates file downloadBrožúra INFORMÁCIA O ŠTÚDIU AKADEMICKÝ ROK 2020 - 2021

 

Názov študijného programu -Bakalárske štúdium: Forma štúdia Dĺžka štúdia
Ošetrovateľstvo denná 3 roky
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  denná3 roky
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 4 roky
Fyzioterapiadenná3 roky
Fyzioterapiaexterná4 roky
Verejné zdravotníctvodenná3 roky
Verejné zdravotníctvoexterná4 roky

 

 

 

Názov študijného programu -Magisterské štúdium: Forma štúdia Dĺžka štúdia
Ošetrovateľstvo denná 2 roky
Ošetrovateľstvo externá3 roky
Fyzioterapiadenná2 roky
Fyzioterapiaexterná3 roky

 

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo (anglický názov Nursing) je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Študijný odbor Ošetrovateľstvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 - sekr. zo dňa 16.12.2002, študovať na ÚZO TnUAD v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej a externej forme.
Direktívy Európskej komisie a slovenská legislatíva ( Nariadenie Vlády SR č. 156/2002 ) vyžadujú k získaniu odbornej spôsobilosti 4 600 hodín celkovej výučby s požiadavkou 60 % praktickej výučby.
Profil absolventa
Sestra – bakalár samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.

Opens internal link in current windowviac


Študijný odbor Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Štúdium v odbore „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ (LMVM), ovláda v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločným jednotlivým medicínskym odborom, vrátane tých, ktoré majú klinickú i laboratórnu zložku. Vie spolupracovať s odborníkmi v týchto medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vie analyzovať a syntetizovať získané poznatky, tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným metódam v prospech pacienta. Absolvent bude schopný samostatne pracovať na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky), organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať s klinickými pracoviskami pri riešení diagnostických a terapeutických problémov v rámci liečebno-preventívneho procesu.
Profil absolventa
Zdravotnícky laborant je zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zahŕňajú laboratórne diagnostické postupy a vyšetrovacie metódy v odboroch laboratórnej medicíny – klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, klinickej mikrobiológie a mikrobiológie životného prostredia, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie a organizáciu práce v laboratóriu a spoluprácu s klinickými pracoviskami pri riešení diagnostických a terapeutických problémov v rámci liečebno – preventívneho procesu. Absolventi odboru LMVM – 1. stupňa ovládajú v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné medicínskym odborom.
Vedia spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vedia analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebných aktivitám k prospechu pacienta.

Opens internal link in current windowviac

 


Študijný odbor Fyzioterapia

Fyzioterapia je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (par. 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002) v ktorej absolvent študijného programu (par. 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Profil absolventa.

Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.

Opens internal link in current windowviac


Študijný odbor Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spracovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č.131/2002, v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č.131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Profil absolventa.

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie. Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti, vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne- výchovných projektov. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.

Opens internal link in current windowviac

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica