2. stupeň

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Vymedzuje podstatné súvislosti, princípy a teórie odboru zdravotnícke vedy, s aplikáciou v procese zdravotnej starostlivosti a manažmentu, sociálno-zdravotnej politiky štátu. Absolvent disponuje a primerane využíva poznatky z interdisciplinárnych disciplín psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, etiky a komunikácie. Má základné vedomosti z bioinformatiky a štatistiky, ktorú využíva v rozhodovacích procesoch a pri vedení zdravotníckej dokumentácie.
Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci a komunikácii v meniacom sa prostredí. Má schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.
Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30