1. stupeň

Fyzioterapia

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom. Disponuje vedomosťami o právnych predpisoch, používa odbornú terminológiu. Je schopný spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone zdravotníckeho povolania. Disponuje komunikačnými zručnosťami a vedomosťami z oblasti psychológie a etiky. Samostatne navrhuje a realizuje riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov v konkrétnom povolaní.
Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia. Efektívne pracuje ako člen tímu a riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Identifikuje a uplatňuje morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.
Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30