1. stupeň

Obsah študijného odboru

Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.Teoretické vedomosti (1.stupeň):

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

 • pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku
 • má základné poznatky o patomorfologických a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme
 • má základné poznatky z epidemiológie, hygieny, prevencie a zdravotníckej štatistiky
 • chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, význam preventívnych opatrení v zmysle ochrany a podpory zdravia
 • má základné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej farmakológie, o účinku liečiv
 • ovláda základné ošetrovateľské techniky s následnou schopnosťou využívať získané poznatky vo fyzioterapii
 • ovláda teoretické princípy zásad prvej pomoci všeobecne pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných udalostiach
 • má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie
 • ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej komunikácie v profesionálnej činnosti
 • ovláda základné princípy zdravotníckej etiky
 • má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej kineziológie a patokineziológie
 • ovláda základný okruh poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie procesu liečebnej rehabilitácie
 • ovláda základný okruh poznatkov kinezioterapie všeobecne a podľa konkrétneho stavu, charakteru ochorenia, postihnutia v jednotlivých klinických odboroch a v jednotlivých vekových obdobiach
 • ovláda základný okruh poznatkov o fyzikálnej podstate fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkoch a dejoch uskutočňujúcich sa v organizme so zameraním na prevenciu, diagnostiku a terapiu
 • ovláda základný okruh teoretických poznatkov z rekondično-relaxačných cvičení, ich využití a fyziologických účinkoch s následnou schopnosťou využitia v kinezioterapii
 • ovláda teoretické poznatky, návody a postupy ergoterapie v liečebnej rehabilitácii
 • má základné poznatky z medicínskej informatiky zamerané hlavne na profesionálnu činnosť fyzioterapeuta
 • ovláda latinský jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu a osvojenie si odbornej profesnej terminológie
 • ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre a profesnú komunikáciu

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

 • komplexne ovláda  opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii,
 • ovláda základný okruh jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu kineziologických a rehabilitačných programov
 • ovláda základný okruh metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii  v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a charakteru ohrozenia, ochorenia, postihnutia a hendikepu v jednotlivých vekových obdobiach
 • ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr
 • ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží
 • ovláda pohybové činnosti rekondično-relaxačných cvičení, ich demonštrovanie a aplikovanie do procesu liečebnej rehabilitácie
 • ovláda základnú funkčnú diagnostiku, stavbu a realizáciu rehabilitačného programu z hľadiska ergoterapie
 • ovláda základné zručnosti z rôznych oblastí pracovných činností a metodické návody na konkrétne postupy v ergoterapii
 • ovláda základy metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného zdravia
 • ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom
 • ovláda základné ošetrovateľské techniky, všeobené bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich využitie vo fyzioterapii
 • ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach,
 • ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru fyzioterapia:

 • je schopný aktívne sa zúčastniť pri tvorbe a ochrane zdravého životného a pracovného prostredia,
 • ovláda základné poznatky o výžive všeobecne a konkrétne pri prevencii a terapii ochorení jednotlivých systémov,
 • chápe základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania a faktory, ktoré ich ovplyvňujú
 • ovláda základy profesijného práva a legislatívy,
 • ovláda organizáciu svojej práce, práce a spolupráce v zdravotníckom tíme, komunikáciu a odovzdávanie profesionálnych informácií v tíme,
 • ovláda základy aplikácie poznatkov z práva a legislatívy v profesionálnych činnostiach.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Fyzioterapeutické jadro

 • kineziológia a patokineziológia
 • funkčná diagnostika lokomočného systému
 • metódy kinezioterapie
 • kinezioterapia v klinických disciplínach
 • balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia, elektroterapia, fototerapia
 • masáže
 • rekondično-relaxačné cvičenia a ergoterapia

Medicínske a humanitné jadro

 • morfológia, fyziológia, patológia
 • klinické disciplíny
 • neurológia, psychiatria
 • farmakológia
 • ošetrovateľstvo
 • preventívne lekárstvo
 • prvá pomoc
 • základy psychológie, pedagogiky, sociológie
 • odborná prax

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru

 • právo a legislatíva vo fyzioterapii
 • diétológia
 • organizácia zdravotníctva
 • komunikácia vo fyzioterapii
 • etika vo fyzioterapii
 • cudzí jazyk
 • informačné technológie

Štátna skúška (1.stupeň)

 • praktická skúška, ústna skúška, obhajoba záverečnej práce, štátna skúška
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 29 30 31