2. stupeň

Ošetrovateľstvo

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent disponuje vedomosťami a poznatkami na úrovni analýzy a argumentuje komplexnými odbornými vedomosťami z oblasti študijného odboru. Posudzuje podstatné súvislosti a princípy medzi ošetrovateľskou vedou, manažmentom, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a má poznatky nadobudnuté cestou kritickej analýzy a komparácie, ktoré dokáže transformovať do celostného prístupu k človeku. Získané vedomosti uplatňuje v jednotlivých
oblastiach ošetrovateľskej praxe. Posudzuje relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov. Absolvent je schopný obhájiť a používať zvolený pojmový a kategoriálny aparát.
Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, právnych, etických a manažérskych problémov z viacerých oblastí odboru. Realizuje a hodnotí riešenia praktických problémov súvisiacich s manažovaním a poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu. Absolvent zhodnotí svoje analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré aplikuje na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych ošetrovateľských problémov a hľadanie možností ich riešenia, podporuje prenos vedeckých poznatkov do praxe.
Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení ošetrovateľských problémov zameraných na podporu, udržanie či prinavrátenie zdravia v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tímu. Samostatne koordinuje ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, aplikuje princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri efektívnom využívaní informačných technológií. Absolvent preukazuje schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská. Je pripravený aplikovať vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne realizovať vedecký výskum v odbore, publikovať jeho výsledky a navrhovať odporúčania. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odbornou verejnosťou. Absolvent je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných, vedeckých a spoločenských problémov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07
08
09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31