1. stupeň

Ošetrovateľstvo

Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy zo študijného odboru, ktorý v sebe integruje poznatky ošetrovateľskej vedy, biomedicínskych vied, spoločenských vied a vied o človeku. Z príslušných vedných odborov identifikuje základný pojmový aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vyvodzuje závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti. Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského povolania.
Absolvent na základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje a prakticky rieši odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a aplikuje postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie. Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, získava ich aktívnu účasť v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a zomierania. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Analyzuje a rieši etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.
Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám.
Absolvent efektívne, samostatne a kriticky vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti v meniacom sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a právami pacientov. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava organizačné aspekty práce v interdisciplinárnom tíme. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením. Absolvent prezentuje základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.
Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07
08
09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31