Ošetrovateľstvo 1. stupeň

Obsah študijného odboru

Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň):

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu
 • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa   k ošetrovateľstvu
 • teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu
 • vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi
 • získa  vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré uplatní pri styku s pacientom/klientom

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) získa schopnosť:

 • vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti
 • aplikovať ošetrovateľské modely v praxi
 • pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti
 • monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom
 • komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita)
 • zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva
 • analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach  a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 •  využívať počítačové a informačné technológie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) dokáže:

 • spolupracovať a  koordinovať prácu v tíme
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore
 • podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi
 •  využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na:

 • Ošetrovateľská teória - dejiny ošetrovateľstva, koncepciu ošetrovateľstva, formy, metódy ošetrovateľskej starostlivosti, štandardizáciu terminológie a klasifikačné systémy, normy a štandardy ošetrovateľského vzdelávania a praxe, metodológiu ošetrovateľstva, etické aspekty ošetrovateľskej profesie, konceptuálne modely a teórie ošetrovateľstva,  Potreby pacienta a ošetrovateľský proces
 • Predklinické predmety - Anatómia a fyziológia, Biofyzika, biochémia a rádiológia, Mikrobiológia, Patologická anatómia a fyziológia, Epidemiológia, hygiena a výživa, Farmakológia
 • Ošetrovateľské postupy a techniky, ošetrovateľská prax - súvislá, priebežná.
 • Výchova k zdraviu - edukácia pacienta/klienta zameraná na podporu, udržiavanie a obnovu zdravia
 • Klinické predmety - Vnútorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo, Chirurgia a ošetrovateľstvo, Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo, Neurológia a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Komunitné ošetrovateľstvo
 • Ošetrovateľský výskum - základné metódy zberu údajov, práca s literatúrou, aplikácia výsledkov výskumu v praxi
 • Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • Filozofia
 • Psychológia
 • Sociológia
 • Manažment v ošetrovateľstve
 • Cudzí jazyk - anglický
 • Informačné technológie.

Štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • ústna a praktická skúška overujúca vedomosti, schopnosti a zručnosti riešiť problematiku ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu odborného profilu absolventa 1. stupňa štúdia.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
 
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18
20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Piatok, 20. september 2019
Sobota, 21. september 2019
Nedeľa, 22. september 2019